คุณสมบัติสำหรับการเข้าเรียน

  • จบการศึกษาในโรงเรียน 12 ปี
  • เรียนภาษาญี่ปุ่นมามากกว่า 150 ชั่วโมง (ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N5 ของการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Aptitude Test) สำหรับประเทศที่ไม่ใช้อักขระจีน)

หลักสูตร

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (เริ่มต้นในเดือนเมษายน) หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (เริ่มต้นในเดือนตุลาคม) หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (เริ่มต้นในเดือนเมษายน)
จำนวนที่รับสมัคร 20 คน (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน) 20 คน (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน) 20 คน (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)
ระยะเวลาการเรียน หนึ่งปี หนึ่งปีครึ่ง 2 ปี
ระยะเวลาการสมัคร 1 กันยายน ~ 31 ตุลาคม 1 มีนาคม ~ 30 เมษายน 1 กันยายน ~ 31 ตุลาคม
ระยะเวลาคัดเลือกในการรับเข้าศึกษา กลางเดือนถึงปลายเดือนมีนาคมของ
ปีถัดไป
กลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายนของ
ปีเดียวกัน
กลางเดือนถึงปลายเดือนมีนาคมของ
ปีถัดไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 700,000 เยน 995,000 เยน 1,290,000 เยน
  • ※ นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะต้องมีค่าใช้จ่าย 60,000~80,000 เยน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการศึกษา
    สำหรับค่าหนังสือเรียนและค่ากิจกรรมนักศึกษา

ตารางเวลาจนถึงเปิดเรียน

ขั้นตอน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ/หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
(เริ่มต้นในเดือนเมษายน)
หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
(เริ่มต้นในเดือนตุลาคม)
ผู้สมัครส่งแบบฟอร์มการสมัครไปยังโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 กันยายน ~ 31 ตุลาตม 1 มีนาคม ~ 30 เมษายน
คัดกรองเอกสารการสมัครเรียน    
ผู้สมัครได้รับการแจ้งการรับเข้าเรียนจากโรงเรียน ประมาณ 15 พฤศจิกายน ประมาณ 15 พฤษภาคม
ยื่นเรื่องขอใบรับรองผู้มีสิทธิ กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นได้รับใบรับรองผู้มีสิทธิที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ~ ต้นเดือนมีนาคม ของปีถัดไป สิ้นเดือนสิงหาคม ~ ต้นเดือนกันยายน ของปีเดียวกัน
ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับโรงเรียน ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนมีนาคม ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนกันยายน
ดำเนินการขอวีซ่า กลางเดือนถึงปลายเดือนมีนาคม กลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายน
ผู้สมัครเดินทางมาญี่ปุ่น ดำเนินการเข้าเรียน สิ้นเดือนมีนาคม สิ้นเดือนกันยายน
พิธีเปิดเรียน ปฐมนิเทศ เมษายน ~ ตุลาคม ~

ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

学校資料・募集要項ダウンロード

ที่อยู่จัดส่งสินค้า

5-30-16, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

เอกสารทั้งหมดจะต้องส่งไม่เกินระยะเวลาสามเดือนหลังจากออกเอกสาร ต้องแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นในเอกสารทุกฉบับ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

1) แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารจากทางโรงเรียนทั้งหมด 3 แผ่น) 1
2) เป้าหมายในการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น 1
3) ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง) 1
4) ใบแจ้งผลการศึกษา (ทรานสคริปต์) ของแต่ละปีจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง) 1
5) ประกาศนียบัตรประวัติการศึกษา (「中国学歴認証申請説明」‐高考、会考、中専、大学などを参考) 1
6) ใบรับรองการจ้างงาน (ฉบับจริง) 1
7) ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น ใบรับรองผลการศึกษา (ทรานสคริปต์) (ฉบับจริง) 1
8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1
9) เอกสารที่แสดงสถานที่เกิดและที่อยู่ของผู้สมัคร (เฉพาะประเทศจีน) 1
10) รูปถ่าย (4 ซม. x 3 ซม.) 8

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับรอง

ก) ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครชำระโดยญาติจากประเทศของตน
1) จดหมายรับรองสำหรับค่าใช้จ่าย (เอกสารจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ) 1
2) ใบรับรองของยอดเงินคงเหลือในธนาคาร (ฉบับจริง) 1
3) เอกสารยืนยันการฝากและการถอนเงิน เช่น สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ย้อนหลัง 3 ปี) 1
4) ใบรับรองการจ้างงานหรือใบรับรองการประกอบอาชีพ (ฉบับจริง) 1
5) ใบรับรองรายได้ประจำปี (ฉบับจริงย้อนหลัง 3 ปี) 1
6) ใบรับรองการจ่ายภาษี (ฉบับจริง) 1
7) เอกสารรับรองความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่น้อง ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรอง 1
8) เอกสารที่แสดงสถานที่เกิดและที่อยู่ของผู้รับรอง (เฉพาะประเทศจีน) 1
ข) ในกรณีที่ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
1) จดหมายรับรองสำหรับค่าใช้จ่าย (เอกสารจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ) 1
2) เอกสารที่แสดงสถานที่เกิดและที่อยู่ของผู้สมัคร (เฉพาะประเทศจีน) 1
3) เอกสารยืนยันการฝากและการถอนเงิน เช่น สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ย้อนหลัง 3 ปี) 1
4) ใบรับรองการจ้างงานหรือใบรับรองการประกอบอาชีพ (ฉบับจริง) 1
5) ใบรับรองการจ่ายภาษี (ฉบับจริง) 1
6) ใบรับรองการจ่ายภาษี (ฉบับจริง) 1
ค) ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้อาศัยญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
1) จดหมายรับรองสำหรับค่าใช้จ่าย (เอกสารจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ) 1
2) ใบรับรองการลงทะเบียนที่อยู่อาศัยของผู้รับรอง (ของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน ฉบับจริง) หากผู้รับรองเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีเอกสารฉบับจริงของใบรับรองที่ตรวจสอบการลงทะเบียนชาวต่างชาติ 1
3) เอกสารรับรองความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่น้อง ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรอง 1
4) ใบรับรองของยอดเงินคงเหลือในธนาคาร (ฉบับจริง) 1
5) เอกสารยืนยันการฝากและการถอนเงิน เช่น สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ย้อนหลัง 3 ปี) 1
6) ใบรับรองการจ้างงาน (ฉบับจริง) 1
7) ใบรับรองการจ่ายภาษีที่แสดงรายได้ทั้งหมด (ฉบับจริงย้อนหลัง 3 ปี) 1